Telefoonnummer

06-49291811

E-mail

info@beeldcoachingplus.nl

Aarnoudse-Beeldcoachingplus
Gevestigd te Rijen (5122 BV) Antoinette Nijhoffstraat 2
Hierna te noemen: opdrachtnemer

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene voorwaarden, ingeschreven
  bij de kamer van koophandel onder nr. 55529275
 • opdrachtgever : de wederpartij van de opdrachtnemer
 • overeenkomst : de overeenkomst tot dienstverlening
 • derden : door opdrachtnemer in te huren

  Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
  opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden
  van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen
  te worden betrokken.

  Artikel 3. Offertes

  3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
  aanvaarding is genoemd.
  3.2 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
  gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de
  offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
  binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
  3.3 De aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de
  overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en
  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  3.5 Opdrachtgever is verplicht de offerte op juistheid en volledigheid te controleren.

  Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomsten

  4.1 Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van, of de offerte, of van het
  contract door beide partijen dan wel –bij gebreke aan een dergelijke
  opdrachtbevestiging– op het tijdstip dat opdrachtnemer tot uitvoering van enige dienst
  c.q. feitelijke acceptatie van de opdracht door opdrachtgever is overgegaan, dat ter
  beoordeling door opdrachtnemer
  4.2 Gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht
  en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en
  ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan gebruiker opgedragen taak
  mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting,
  omdat geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het
  resultaat van de door gebruiker geleverde diensten
  4.3 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan
  gebruiker ter beschikking gestelde gegevens. Gebruiker is niet aansprakelijk voor
  schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens
  opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de voor de uitvoering van de
  overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft
  gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de
  opdrachtgever in rekening te brengen.
  4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
  gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
  uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
  fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  4.6 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
  opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een
  door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg
  voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

  5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
  werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale
  termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever
  opdrachtnemer derhalve schriftelijk in kennis te stellen.

  Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

  6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
  uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of
  aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
  dienovereenkomstig aanpassen.
  6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
  kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
  Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
  stellen.
  6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
  consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren
  inlichten.
  6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer aangeven in
  hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
  dit honorarium tot gevolg heeft.
  6.5 In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen
  brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
  aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

  Artikel 7. Geheimhouding

  7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
  die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron
  hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij
  is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  Artikel 8. Intellectuele eigendom

  8.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
  gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van
  de Auteurswet. Het is de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
  toestemming van Aarnoudse Beeldcoachingplus, niet toegestaan het door
  opdrachtnemer verstrekte materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te
  exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen
  8.2 Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
  vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  Artikel 9. Opzegging

  9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk, aangetekend,
  opzeggen.
  9.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft
  opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en
  aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
  opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
  Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor
  tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe
  verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking
  worden gesteld aan de opdrachtgever.
  9.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer zal
  opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog
  te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan
  de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
  Indien de overdracht van werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met
  zich meebrengt, worden
  deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  9.4 Annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen dienst binnen één
  maand voor de invoeringsdatum verplicht deze tot betaling van 100% van het
  overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.
  9.5 Annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen dienst langer dan
  één maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, verplicht deze tot betaling
  van alle door opdrachtnemer gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum
  van 50% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is
  overeengekomen.

  Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

  10.1 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
  langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  Artikel 11. Honorarium

  11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt
  aangeboden of is overeengekomen, gelden leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel.
  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6
  van dit artikel.
  11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast
  honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en exclusief
  reis- en verblijfkosten.
  11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
  vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend
  volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode
  waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief
  is overeengekomen.
  11.4 Het honorarium en de gemaakte kosten zullen periodiek, tweewekelijks achteraf,
  in rekening worden gebracht.
  11.5 Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief
  overeenkomst, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium
  of uurtarief indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van
  aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen
  aanmerkelijk zijn gestegen.
  11.6 Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering
  van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
  verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het
  sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in
  redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen
  werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen
  honorarium.
  Opdrachtnemer is te alle tijden gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.

  Artikel 12. Betaling

  12.1 Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverklaring te geschieden binnen 30
  dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de
  valuta waarin is gedeclareerd.
  12.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30
  dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
  alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger
  is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal
  worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
  moment van voldoening van het volledige bedrag.
  12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
  opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar.
  12.4 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten
  strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
  van de openvallende rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
  lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
  aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde van de
  toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom
  weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
  de kosten worden voldaan.

  Artikel 13. Incassokosten

  13.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van
  zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
  buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
  13.2 In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten
  verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het
  incassotarief zoals door de Nederlands Orde van Advocaten in incassozaken wordt
  geadviseerd.
  13.3 Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
  noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  Artikel 14. Aansprakelijkheid

  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als
  opdrachtnemer bij de uitvoering van werkzaamheden is uitgegaan van door de
  opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
  onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
  14.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het
  honorarium (exclusief BTW, reis- en verblijfkosten) zoals voor de geldende
  opdracht is overeengekomen.
  14.3 In afwijking van hetgeen onder 14.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een
  opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder
  beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  14.4 Opdrachtnemer is jegens zijn opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die
  het rechtstreeks gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
  tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de
  schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale
  oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

  Artikel 15. Overmacht

  15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
  oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan
  uitoefenen, en waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te
  komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtgever worden daaronder
  begrepen.
  15.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
  omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat
  opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
  15.3 Tijdens een situatie van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer
  opgeschort. Als de periode, waarin door overmacht nakoming van de
  verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee
  maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
  er in dat geval recht en/of verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  15.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk
  aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden slechts gedeeltelijk aan
  zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het
  nog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden
  deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

  Artikel 16. Geschillen

  16.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
  geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
  gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
  rechter.
  16.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.